Wie zijn we

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken, gevestigd aan Paul Krugerkade 45 2021 BN Haarlem +31623575762, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Esther Verhagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken Hij/zij is te bereiken via estherverhagen@hetnet.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1. Voor- en achternaam, 2. Geboortedatum, 3. Adresgegevens, 4. Telefoonnummer, 5. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) alle persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard om cursisten en oudleerlingen te informeren over activiteiten en nieuwe lesprogramma’s.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar estherverhagen@hetnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via estherverhagen@hetnet.nl