top of page

PRIVACYVERKLARING

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen:
Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
1.) Voor- en achternaam, 2.) Geboortedatum, 3.) Adresgegevens, 4.) Telefoonnummer,
5.) E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de hierboven genoemde categorieën van persoonsgegevens: alle persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard om cursisten en oudleerlingen te informeren over activiteiten en nieuwe lesprogramma’s.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, e-mail dan een gespecificeerd verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN), zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies:
Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Vogelbalk 4.jpg

Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken, gevestigd aan Paul Krugerkade 45, 2021 BN Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Esther Verhagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Vrijer Zingen en Spreken. Zij is telefonisch te bereiken op nummer 0031 (0) 623575762 en via e-mail.

bottom of page